Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Zajęcia z mowy ojczystej z wychowawcą

Etap wychowania przedszkolnego odgrywa istotną rolę w kształtowaniu u dzieci gotowości do nauki czytania i pisania. Odbywa się to poprzez świadome i zaprojektowane sytuacje dydaktyczno – wychowawcze, jednak zintegrowane z zabawą. Treści edukacji polonistycznej w zerówce zaliczane do wiedzy podstawowej stanowią podwaliny dalszych osiągnięć. Istotą jest proces nauki czytania i pisania oraz rozbudzenia zamiłowania do szeroko rozumianej literatury. Dzieci wyrażają swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy za pomocą języka mówionego, posługują się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla otoczenia, mówią płynnie i wyraźnie. Rozpoznają litery, którymi są zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytują wyrazy i zdania. Odpowiadają na pytania, opowiadają o zdarzeniach z przedszkola, objaśniają kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, recytują wierszyki, układają i rozwiązują zagadki.  W swoich działaniach dążymy do tego, aby wychowankowie potrafili wykonywać własne eksperymenty językowe, tworzyli żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchali i nadawali znaczenie swym doświadczeniom. Potrafili posługiwać się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, w tym nazwami pół roku, dni tygodnia i miesięcy. W dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów stosujemy różnorodne metody i formy pracy z dzieci, m.in. aktywizujące, burza mózgów, gry dydaktyczne, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, eksperymenty, zabawy pantomimiczne. Mają one motywować do działania, uczyć twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.