Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Regulamin

Niniejszy regulamin powstał w celu usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola, a także w celu pogłębienia współpracy z rodzicami i został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 18 sierpnia 2020r.

 1.  Organizacja:
  • Przedszkole jest instytucją wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.
  • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od godziny 9:30.
 2. Leki w Przedszkolu:
  • personel Przedszkola nie podaje dzieciom lekarstw,
  • leki na alergie podajemy wyłącznie za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrekcji Przedszkola.
 3. Alergie w Przedszkolu:
  • w przypadku kataru i kaszlu alergicznego rodzice zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii;
  • w przypadku alergii pokarmowej, obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko, zatwierdzonej przez lekarza prowadzącego,
  • w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, rodzice zobowiązani są dostarczyć preparaty i instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia objawów i metod postępowania pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców (prawnych opiekunów),
  • obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych.
 4. Przebywanie na świeżym powietrzu:Dziecko przyprowadzone do Przedszkola powinno być zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer. Dziecko może pozostać w sali, jeśli zaczyna gorączkować lub pojawiają się pierwsze oznaki przeziębienia, choroby. Podczas sprzyjających warunków pogodowych dzieci przebywają codziennie na dworze.Za niesprzyjające warunki uznaje się:
  • silny wiatr,
  • padający deszcz, deszcz ze śniegiem,
  • temperatura niższa od -10° C,
  • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko.
 5. Każde dziecko ma wyznaczone miejsce w szatni, a dzieci leżakujące – osobny leżak z pościelą.
 6. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 7. W Przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  Dla grupy I i II:
  śniadanie 9:00
  zupa 11:30
  leżakowanie dla chętnych dzieci 12:00-14:00
  II danie obiadowe 14:00
  podwieczorek 15:30
  Dla grupy III i IV:
  śniadanie 9:00
  zupa 12:00
  II danie obiadowe 14:00
  podwieczorek 15:30
 8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia.
 9. Szczegółowe zasady organizacji Przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
 10. Niniejszy regulamin powstał w celu usprawnienia pracy wychowawczej i organizacyjnej przedszkola, a także w celu pogłębienia współpracy z rodzicami.
 11. Prawa i obowiązki rodziców (Prawnych opiekunów):
  • Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu,
  • Zapoznania się z programami nauczania w Przedszkolu,
  • Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem,
  • Współdziałania z Przedszkolem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko,
  • Uczestniczenia w różnych formach aktywności organizowanych przez Przedszkole,
  • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub pisemne upoważnienie do tego innej osoby,
  • Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci zdrowych,
  • Przyprowadzanie dzieci w godzinach rannych przed zajęciami lub bezpośrednio na zajęcia o 9:30,
  • Po godzinie 9:30 rodzice, opiekunowie zobowiązani są dzwonić bezpośrednio do biura dyrekcji, aby nie przeszkadzać w zajęciach dydaktycznych,
  • Brak odpowiedniej frekwencji dziecka podczas zajęć dydaktycznych uprawnia wychowawcę grupy do niezaliczenia treści programowych zrealizowanych w roku przedszkolnym (dotyczy grupy realizującej roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
  • Obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka do godziny 17 z Placówki Przedszkola,
  • Rodzice mają prawo pozostawienia dziecka na dyżur, który odbywa się w sali dydaktycznej nr 2 od 17-18, pod opieką jednego z nauczycieli,
  • Rodzice nie mogą nadużywać tego prawa, mając na uwadze że dyżur pełni tylko jeden nauczyciel w przedszkolu,
  • Jeśli nauczyciel stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia, obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji, jest odbiór dziecka w czasie do 30 minut,
  • Zaopatrzenie dziecka w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy oraz pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz dodatkowe przebranie dziecka – obowiązkiem rodzica jest na bieżąco uzupełnianie brakującej garderoby,
  • Zaleca się, aby w szatni cały rok dzieci były wyposażone w kalosze, na zmianę: bluzkę z długim rękawem i krótkim, skarpetki, rajstopy, majtki, spodnie
  • Rodzice mają prawo do informacji o dziecku, których udzielają tylko wychowawcy poszczególnych grup, specjaliści lub dyrektor Przedszkola,
  • Rodzice zobowiązani są przestrzegać wyznaczonej „strefy czystej” wyznaczonej pomiędzy szatnią a salami dydaktycznymi oraz w korytarzu technicznym. Do sali przedszkolnej wchodzimy w obuwiu zmiennym bądź w butach ochronnych jednorazowych,
  • Rodzice, po odebraniu dziecka, jeżeli pozostają dłużej na terenie Przedszkola, zobowiązani są przejąć opiekę i odpowiedzialność za zdrowie dziecka.
 12.  Oczekiwania przedszkola wobec rodziców:Nasze przedszkole oczekuje, że rodzice będą:
  • Informowali nauczycieli o stanie zdrowia dziecka, zażywanych przez nie lekach, jego samopoczuciu (zażywanie konkretnych leków wpływa na spowolnienie procesów myślowych albo nadmierne rozdrażnienie); dzięki temu nauczyciele będą mogli pomóc dziecku przez dostosowanie jego aktywności do stanu zdrowia i potrzeb;
  • Współpracowali z nauczycielami w przypadku rozpoznania problemów rozwojowych dziecka oraz konsultowali się ze specjalistami w instytucjach zajmujących się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Aktywnie włączali się w życie grupy w celu podnoszenia atrakcyjności oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci;
  • Aktywnie włączali się w realizację przedsięwzięć i projektów o charakterze ogólnoprzedszkolnym;
  • Obowiązkowo uczestniczyli w uroczystościach organizowanych dla rodziców z udziałem ich dzieci;
  • Dochowali obietnic składanych dzieciom.
  • Nie będą narażali dzieci na dyskomfort i stres w związku z nieprzygotowaniem ich do zabaw i zajęć, na skutek niedostarczenia do przedszkola różnych akcesoriów, przyborów, ubrania na zmianę;
  • Nie będą przyprowadzali do przedszkola dzieci chorych.