Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Statut

Statut Przedszkola Niepublicznego „Złote Krople” w Bielanach Wrocławskich

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Przedszkole “Złote Krople” jest Przedszkolem niepublicznym.
2. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku 3 – 6 lat.
3. W Przedszkolu realizowane jest roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
4. Siedziba Przedszkola znajduje się przy ul. Dwa Światy 4, Bielany Wrocławskie.
5. Organem prowadzącym Przedszkole jest pani Izabela Michalak “J. M.”
6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
7. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne „Złote Krople”.
§ 2.
1. Przedszkole działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
2) ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59),
3) niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Przedszkola
§ 3.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania Przedszkolnego, a także ustawy Prawo Oświatowe.
§ 4.
1. Cele Przedszkola to:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, niezbędnych w relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez muzykę, małe formy teatralne, warsztaty filmowe oraz sztuki plastyczne,
10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej,
11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
§ 5.1.
W Przedszkolu prowadzi się i dokumentuje obserwacje pedagogiczne w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, w szczególności analizę gotowości dziecka (6 letniego) do podjęcia nauki w szkole tzw. diagnozę Przedszkolną.

Przedszkole prowadzi stałą współpracę z specjalistycznymi poradniami w tym Centrum Terapii Pedagogicznej w celu diagnozowania i szybkiego wykrywania dysfunkcji wśród dzieci.

 Dla dziecka posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor przedszkola, na wniosek rodzica oraz za zgodą Organu Prowadzącego, powołuje zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Przedszkole zastrzega możliwość nie przyjęcia wniosku rodzica o realizację zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku braku wykwalifikowanej kadry lub ze względu na możliwości lokalowe.

§ 5.2.

W Przedszkolu realizowane jest doradztwo zawodowe w formie preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole realizuje je w formie zaplanowanych i systematycznych działań, mających na celu wspieranie dzieci w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Preorientacja zawodowa jest realizowana na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego i odbywa się w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, czy w placówce.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. poz. 1675).

§ 6.
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)     Zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)     Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;

3)     Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)     Porad i konsultacji.

Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą działania wychowawcze, a w szczególności pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej:
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu zorganizowana jest w następujących formach:
1) współpraca z psychologiem i logopedą,
2) zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, grafomotoryczne i sensoryczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,
3) praca indywidualna wychowawcy z dzieckiem,
4) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli,
5) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek:
1) rodziców,
2) nauczyciela,
3) psychologa,
4. Przedszkole organizuje zajęcia logopedyczne dla wychowanków z zaburzeniami mowy.
Do zadań logopedy w szczególności należy:
1) diagnoza wad mowy,
2) prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem w celu korekty stwierdzonych wad mowy,
3) współpraca z rodzicami i nauczycielami w celu kontynuacji ćwiczeń;
4) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
5) prowadzenie instruktażu logopedycznego dla nauczycieli wspomagającego harmonijny rozwój mowy we wszystkich grupach wiekowych;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami.
5. Nauczyciel dokumentuje indywidualną ocenę postępów dziecka, wnioski do dalszej pracy i zadania do współpracy z rodzicami.
6. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
7. Przedszkole umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej u wychowanków, zgodnie z wolą rodziców, na podstawie Dz. U. nr 67 poz.753, Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999r.:
1) Przedszkole organizuje raz w tygodniu, w ramach planu zajęć naukę religii,
2) nauczanie religii organizuje się dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie,
3) dzieci nie uczęszczające na lekcje religii pozostają pod opieką nauczyciela.
§ 7.
1. Przedszkole realizuje zadania w ramach czterech obszarów działalności edukacyjnej:
1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka.

2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.

3) Społeczny obszar rozwoju dziecka.
4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

§8.
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem jest dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola
§ 9.
Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola,
2. Rada Pedagogiczna.
§ 10.
Dyrektor Przedszkola
Do kompetencji dyrektora Przedszkola należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola.
2. Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.
3. Dokonywanie zmian w statucie Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu.
5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli w zakresie:
1) organizowania procesu edukacyjnego,
2) planowania i dokumentowania pracy edukacyjnej i zajęć dodatkowych,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy Przedszkolnej,
4) wyboru programu wychowania Przedszkolnego.
6. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
7. Kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji, jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego.
8. Decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych.
9. Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi a także instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola.
10. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola.
11. Prowadzenie naboru, przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami.
12. Kierowanie i zarządzanie Przedszkolem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom Przedszkola.
13. Delegowanie uprawnień w przypadku nieobecności dyrektora, z wyłączeniem spraw finansowych i kadrowych.
§ 11.
Rada Pedagogiczna
Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola,
2) planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej,
3) wnioskowanie do dyrektora o dokonanie zmian w niniejszym statucie.
4) Rada pedagogiczna może realizować programy autorskie i wprowadzać innowacje pedagogiczne oraz eksperymenty.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.
§ 12.
Organy Przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie Przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola
§ 13.
1. Placówka zorganizowana jest w przestronnym, parterowym budynku, podzielonym na dwa skrzydła z przeznaczeniem odpowiednio: dla grup młodszych i starszych.
2. Każda sala posiada bezpośrednie wejście do wewnętrznego ogrodu.
3. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
1) cztery sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
2) salę gimnastyczną,
3) toalety dla dzieci w każdej sali,
4) szatnie dla dzieci,
5) pokój medyczny,
6) kuchnię i zaplecze kuchenne,
7) pomieszczenia administracyjne,
8) pomieszczenia socjalne,
9) dwa place zabaw wyposażone w certyfikowany sprzęt przeznaczone oddzielnie dla grupy młodszej i starszej.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są grupy Przedszkolne złożone z dzieci podzielonych ze względu na wiek.
5. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
6. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup Przedszkolnych.
7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne wycieczki i zajęcia plenerowe. Organizację i program dostosowuje do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
8. Obiekt ma zainstalowany monitoring zewnętrzny oraz wewnętrzny:
1) Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę dóbr placówki i pracowników.
2) Nagrania mogą zostać wykorzystane do współpracy z rodzicami – tylko za zgodą nauczyciela, do wyjaśnienia powstałych kwestii spornych.
§ 14.
1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy wakacyjnej oraz dni wolnych uzgodnionych z organem prowadzącym. Do końca września dyrektor powinien zawiadomić Rodziców / Opiekunów o dniach
wolnych z zastrzeżeniem, że tych dni nie będzie więcej niż 4. Za dni wolne uzgodnione z organem prowadzącym nie przysługuje zwrot części czesnego.
3. W uzasadnionych przypadkach coroczna przerwa wakacyjna może zostać wydłużona – w przypadku wystąpienia awarii, czy przedłużających się prac technologicznych i konserwacyjnych w Przedszkolu.
§ 15.
1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi:
1) 15–20 minut dla dzieci 3; 4-letnich,
2) 25–30 minut dla dzieci 5; 6-letnich.
3. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w poszczególnych grupach Przedszkolnych prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o podstawę programową wychowania Przedszkolnego, a także dopuszczone do użytku przez dyrektora Przedszkola programy wychowania Przedszkolnego. Przedszkole może prowadzić również działalność innowacyjną obejmującą wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe Przedszkole lub grupę.

4. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania Przedszkolnego odbywa się:
1) nie krócej niż 5 godzin dziennie,
2) od poniedziałku do piątku,
3) w godzinach od 7.00 do 17.00,
4) przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.
§ 16.
1. Przedszkole zapewnia dzieciom zapisanym możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w placówce, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor Przedszkola.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych.
4. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalnooświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
5. Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna Przedszkola skierowana jest do dzieci zarówno zapisanych do grup Przedszkolnych na rok szkolny, jak również spoza placówki oraz do ich rodziców.
6. Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowane w czasie pracy Przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych Przedszkola.
§ 17.
1. Przedszkole może współpracować z instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności lokalnej i promocję placówki.
§ 18.
Wszystkie dzieci zapisane do Przedszkola korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadanie, zupa, II danie obiadowe i podwieczorek.
§ 19.
Codzienną organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.


ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§ 20.
1. Dyrektor zatrudnia w Przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i na podstawie przepisów Kodeksu Pracy w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
3. Czas pracy nauczyciela jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala dyrektor w umowie o pracę. Dyrektor też określa wynagrodzenie nauczycieli.
4. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
§ 21.
1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w grupie opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy grupy lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
2. W grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę w grupie przez cały cykl edukacyjny dzieci.
4. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zatrudnić osobę w trakcie uzupełniania kwalifikacji.
5. Obowiązkiem nauczyciela jest :
1) znać podstawę programową wychowania Przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej i na tej podstawie, jak również w oparciu o diagnozę i wybrane programy wychowania Przedszkolnego planować i prowadzić pracę opiekuńczą i wychowawczo – dydaktyczną,
2) znać aktualny statut Przedszkola,
3) prowadzić i dokumentować obserwację pedagogiczną swoich wychowanków, a także prowadzić i dokumentować diagnozę Przedszkolną dzieci 6 letnich zgodnie z obowiązującymi w placówce zasadami,
4) opracowywać i realizować w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, indywidualny program wspomagania i korygowani rozwoju każdego dziecka,
5) systematycznie i rzetelnie informować rodziców o podejmowanych zadaniach kształcących i wychowawczych, rozwoju dziecka oraz stanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej przez dzieci 6 letnie,
6) współpracować z rodzicami (prawnymi opiekunami) w realizacji ich praw i obowiązków określonych w niniejszym statucie,
7) systematycznie doskonalić swój warsztat pracy i podnosić jakość świadczonej pracy poprzez stosowanie nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci form i metod pracy,
8) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
9) wykonywać rzetelnie wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora Przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z
prawidłową organizacją pracy Przedszkola.
6. Nauczyciel ma prawo do:
1) udziału w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Przedszkole,
2) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
4) oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 22.
1. Zadania pomocy nauczyciela:
1) pomoc dzieciom przy posiłkach,
2) pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
3) opieka w czasie spacerów i wycieczek,
4) pomoc przy korzystaniu z toalety,
5) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
6) udział w dekorowaniu Przedszkola,
7) pomoc w sytuacjach tego wymagających,
8) zgłaszanie zwierzchnikom wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
9) dbałość o kąciki zabaw,
10) pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom na terenie placówki ( w łazience, podczas posiłków oraz zabawy i zajęć obowiązkowych), a także podczas spacerów i wycieczek poza teren Przedszkola,
11) wykonywanie innych poleceń dyrektora i nauczyciela prowadzącego.
§ 23.
1. Podstawowymi obowiązkami pracowników administracji i obsługi są:
1) dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu Przedszkola,
2) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków Przedszkola,
3) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora Przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy Przedszkola,
4) znajomość aktualnego statutu Przedszkola.
5) Pracownicy obsługi i administracji mają prawo do:
6) udziału w kierowanych do nich szkoleniach organizowanych na terenie Przedszkola,
7) proponowania dyrektorowi zmian mających na celu usprawnianie ich pracy i podnoszenie jakości pracy placówki.
§ 24.
Pracownicy Przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.


ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie Przedszkola
§ 25.
Rodzice (prawni opiekunowie)
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko, i określania drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
1) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
2) zajęcia adaptacyjne,
3) zajęcia otwarte,
4) spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem,
5) imprezy i uroczystości Przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
6) warsztaty dla rodziców,
7) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów, opinii i informacji na obowiązujących drukach zgodnych z wzorem MEN,
8) gazetki informacyjne dla rodziców,
9) wycieczki,
10) spotkania integracyjne, festyny.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
2) znajomości założeń i zadań kształcących i wychowawczych wynikających z realizacji programu wychowania Przedszkolnego w danej grupie,
3) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych oraz stanu gotowości dziecka 6 letniego do podjęcia nauki w szkole,
4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola,
5) wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez Przedszkole oraz realizacji innowacji pedagogicznych,
6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości Przedszkola,
8) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości Przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
10) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej Przedszkola,
11) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem Przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków,
12) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kształcącej oraz rekreacyjnej Przedszkola.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka,
3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania Przedszkola;
5) przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka,
6) wyrazić zgodę na odseparowanie dziecka z objawami chorobowymi od grupy, do czasu przybycia rodziców (prawnych opiekunów),
6) informować o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
7) na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
8) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
9) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem Przedszkola,
10) respektować uchwały Rady Pedagogicznej,
11) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz dodatkowe przebranie dziecka,
12) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania Przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
13) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Przedszkola.
§ 26.
Wychowankowie
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Dzieci w wieku 6 lat obywają w Przedszkolu roczne przygotowanie Przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
2) swobody myślenia, sumienia i wyznania, wypowiedzi swoich myśli i uczuć oraz niewiedzy,
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
4) zabawy, wypoczynku, czasu wolnego oraz wyboru towarzyszy zabawy,
5) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
6) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
7) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
8) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami, nagradzania wysiłku,
10) badania i eksperymentowania,
11) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
12) codziennego pobytu na powietrzu,
13) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
14) akceptacji takim jaki jest, szacunku, godności i poszanowania tożsamości i własności osobistej,
15) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych, zaniedbania ze strony dorosłych.
5. Obowiązki dziecka w Przedszkolu:
1) przestrzegania Przedszkolnego kodeksu postępowania,
2) stosowania się do przyjętych wewnętrznych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i pracy w grupie.


ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 27.
1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, zawartej pomiędzy stronami tj. przynajmniej jednym rodzicem (prawnym opiekunem), a organem prowadzącym reprezentowanym przez dyrektora Przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego rodzica ( opiekuna prawnego).
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Przyjęcie dziecka do Przedszkola może nastąpić również w trakcie roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor.
4. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do Przedszkola bez uzasadnienia.
5. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 27.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
6. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
§ 28.
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora Przedszkola, w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
1) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu,
2) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,
3) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu,
4) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi Przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
5) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

6)rodzice lub prawni opiekunowie nie zgadzają się z koncepcją pracy placówki, co uniemożliwia współpracę.


2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 28.1 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości Przedszkola.
4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego Przedszkole.
5. Decyzja organu prowadzącego Przedszkole jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania i zasady odpłatności
§ 29.
Źródła finansowania
1. Działalność Przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1) dotacji gminy Kobierzyce – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminę Kobierzyce,
2) dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne,
3) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola,
4) Przedszkole może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego osób i instytucji,
5) innych źródeł takich jak np. środki unijne, festyny.
2. Największą część kosztów utrzymania ponoszą rodzice.
3. Dotacje uzyskiwane od gminy są przeznaczone na dofinansowanie działań statutowych placówki, wyłącznie na bieżące wydatki Przedszkola.
§ 30.
Zasady odpłatności
1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z czesnego, opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych oraz opłaty wpisowej.
2. Czesne składa się z:
1) opłaty stałej – niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu,
2) opłaty za wyżywienie – jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej licząc od drugiego dnia po zgłoszeniu.
3. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu (czesne) ustalana jest przez dyrektora Przedszkola.
4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy uiszczać ją zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawarta pomiędzy organem prowadzącym, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy wychowanków – wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. Opłata za zajęcia z dodatkowej oferty usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych płatna jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
7. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:
1) podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli,
2) podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjnych,

3) zmiany kwoty dotacji z Urzędu Gminy.
8. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej.


ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§31.
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola.

 1. Na mocy niniejszego statutu wszystkie organy przedszkola, nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola oraz rodzice w przypadku wprowadzenia stanu epidemicznego zobowiązują się przestrzegać wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3.
 2. Dyrektor Przedszkola na mocy niniejszego statutu zobowiązuje się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wskazanych przez rodziców adresów e-mail informować rodziców o obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego wskazanych w § 31 ust. 2 niniejszego Statutu oraz o ich zmianie.
 3. Na mocy niniejszego statutu Dyrektor Przedszkola zobowiązuje się nadto przekazać treść wytycznych wskazanych w § 31 ust. 2 niniejszego Statutu pozostałym organom przedszkola, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom przedszkola.
 4. W przypadku wprowadzania przez organy państwowe stanu epidemicznego postanowienia niniejszego statutu tracą moc w zakresie ich sprzeczności z postanowieniami wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku od lat 3.
 5. W przypadku wprowadzenia przez organy państwowe stanu epidemicznego:
 6. a) kontakt rodziców z placówką przedszkola odbywać się będzie za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość,
 7. b) rodzice i dziadkowie uczestniczyć będą w przedstawieniach dzieci m.in. z okazji dnia mamy, dnia taty, dnia babci i dziadka przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość,
 8. c) godziny otwarcia placówki przedszkola dostosowane zostaną do ww. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
 9. d) zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki Przedszkola dostosowane zostaną do ww. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które to zasady będą bezwzględnie przestrzegane zarówno przez pracowników przedszkola, jak i rodziców.
  Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on zamieszczony na stronie internetowej Przedszkola i udostępniany będzie na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach Przedszkolnych.
  8. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
  9. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  10. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 10. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  12. Statut może być znowelizowany przez organ prowadzący Przedszkole.
  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
  14. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

15. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Niepublicznego „Złote Krople” w Bielanach Wrocławskich z dnia 1 września 2021 r.