Prowadząca: Katarzyna Baczyńska

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

            Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej  a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną oraz szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk i  ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną.  

 Cele ogólne:

. nauka tańców: samba ,twist, cha-cha ,polka ,jive

· rozwój sprawności ruchowej,

· doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce,

· rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

· kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, uwrażliwianie na piękno i wdzięk,

· wyrabianie poczucia rytmu, wrażliwości słuchowej,

· rozwijanie indywidualnych zdolności tanecznych,

· poznanie podstawowych kroków, figur i układów

· kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

· wdrażanie do przestrzegania określonych zasad,

· rozwijanie świadomości zachowań prozdrowotnych,

· budowanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie,

· wdrażanie do prezentowania własnych umiejętności, zdolności odnoszenia sukcesów i porażek.

 

Cele operacyjne – dziecko:

· orientuje się w schemacie własnego ciała,

· odtwarza określone kroki i figury taneczne,

· porusza się w wyznaczonej przestrzeni w odpowiednich kierunkach,

· stara się, aby jego ruch był płynny i harmonijny,

· porusza się w rytm muzyki,

· odzwierciedla ruchem zmiany tempa, dynamiki utworu,

· rozwija własne zdolności taneczne,

· współdziała z innymi dziećmi w grupie,

· przestrzega określonych zasad,

· wie, że taniec pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka,

· zna własną wartość, akceptuje siebie,

· potrafi prezentować własne umiejętności wobec innych,

· cieszy się ze swoich osiągnięć,

· pracuje nad sobą pomimo porażek.

 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (grupa zróżnicowana wiekowo), realizowany raz w tygodniu.

Program zajęć tanecznych obejmuje:

· naukę tańców  towarzyskich ( Latino ), jak również elementów tańca nowoczesnego i współczesnego,

· zabawy muzyczno-ruchowe,

· ćwiczenia rytmiczne,

· improwizacje ruchowe do muzyki,

· ćwiczenia odprężające.

Plan realizacji programu:

- wprowadzenie do zajęć tanecznych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa, poznanie sposobu przygotowania do zajęć własnego ciała – rozgrzewka, zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia rytmiczne , układ choreograficzny do muzyki latynoamerykańskiej.

 – podstawowe kroki, figury, zabawy taneczne

 –ilustracje ruchowe do muzyki,  elementy tańca współczesnego, improwizacje ruchowe do muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe.

 – nauka wybranego tańca towarzyskiego- latynoamerykańskiego

 – nauka wybranego tańca towarzyskiego, zabawy muzyczno-ruchowe, utrwalanie układów choreograficznych do Mzyki latynoamerykańskiej – podstawowe kroki, figury, ustawienia,  zabawy i tańce

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Zajęcia tańca latynoamerykańskiego  prowadzone są przez instruktora Katarzynę Baczyńską
  2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych jest regulowanie opłat oraz akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica lub opiekuna Uczestnika.
  3. Zapisując dziecko na zajęcia taneczne, rodzice są świadomi stanu zdrowia dziecka. Dziecko uczestniczy w zajęciach na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje, ani nieszczęśliwe wypadki z udziałem  uczestników zajęć, będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora.
  1. Za przedmioty pozostawione w sali zajęć, organizator zajęć  nie odpowiada.

5.      Za akceptacje regulamin uważa się podpisanie umowy .

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Instruktor prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na zajęciach, instruktor zapewnia zastępstwo lub przypadku braku zastępstwa  daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla Uczestników terminie lub możliwość przesunięcia lub zwrotu opłaty.
  2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

     -zmiany  obuwia

-przestrzegania i wykonywania poleceń nauczyciela;

-powiadomienia nauczyciela o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć kontuzje wynikłe w trakcie trwania zajęć należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi;

-Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy oraz instruktor  i opiekun grupy przedszkolnej

-Rodzice uczestników zobowiązani są do poinformowania instruktora w razie rezygnacji z zajęć telefonicznie lub mailowo

-Jeżeli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 6,istnieje możliwość połączenia grup

§ 3 OPŁATY

Nr rachunku bankowego: PKO S.A. 17 1240 3679 1111 0010 6717 1223

tytułem: zajęcia taneczne ZłoteKrople - imię nazwisko dziecka - miesiąc rok lub numer opłaty kwartalnej, np. "ZłoteKrople" - Jan Kowalski - październik 2017"

  1. Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego m-ca - opłata miesięczna oznacza ilość zajęć w danym miesiącu pomnożona przez cenę zajęć pojedynczych.
  2. Warunki odpisów za zajęcia, w których Uczestnik nie uczestniczył w ciągu miesiąca (4 lekcje):

       1 nieobecności – brak odpisów

2-3 nieobecności – 50 % opłaty miesięcznej;

4 nieobecności – brak opłaty

3.      Opłata za 4 spotkania w miesiącu wynosi: 35 zł dla grup Motylki i Jeżyki oraz 40 zł dla grup Złote Rybki i Ptaszki

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Istnieje możliwość nagrania zajęć do przesłania  rodzicom na adres mailowy przy wcześniejszym wyrażeni zgody.
  2. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez instruktora Katarzynę Florkiewicz

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 665 214 010 lub mailowy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.