Autor: Angela Kiermaszek

 

 

Program nauczania języka angielskiego

 

 

 

zgodny z

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego   

 

Spis treści

 

 

 

1. OPIS PROGRAMU.. 3

 

1.1. Wstęp. 3

 

1.2. Adresaci programu. 3

 

1.3. Warunki procesu nauczania. 3

 

1.3.1.Czas realizacji programu. 4

 

1.3.2.Liczebność grup. 4

 

1.4. Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym.. 4

 

2. CELE NAUCZANIA.. 5

 

2.1.  Cele – wymagania ogólne. 5

 

2.2. Cele – wymagania szczegółowe. 7

 

3. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW... 8

 

3.1. Techniki i metody nauczania. 8

 

3.1.1 Techniki nauczenia sprawności językowych. 8

 

3.1.2. Metody nauczania. 9

 

3.2. Praca na zajęciach. 10

 

3.2.1. Podstawowe pomoce dydaktyczne/ materiały. 10

 

3.2.2. Organizacja zajęć. 10

 

3.2.3. Formy pracy. 11

 

3.2.4. Język ojczysty na zajęciach. 11

 

4. TREŚCI NAUCZANIA.. 12

 

4.1. Tematyka. 12

 

4.2. Struktury i kategorie gramatyczne. 13

 

4.3. Sytuacje i funkcje komunikacyjne. 14

 

5. OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.. 14

 

6. OCENA PRACY.. 15

 

7. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE.. 16

 

BIBLIOGRAFIA.. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPIS PROGRAMU

 

 

 

1.1. Wstęp

 

 

 

Poniższy program dotyczy nauczania języka angielskiego i jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera charakterystykę dzieci na etapie przedszkolnym, opis celów, odpowiednie treści nauczania, metody oraz techniki. Dodatkowo program został wzbogacony poprzez propozycje doboru materiałów oraz przykładowe scenariusze dla trzech grup wiekowych. Realizatorami programu powinny być osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

 

 

 

1.2. Adresaci programu

 

 

 

·         Nauczyciele

 

Program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w przedszkolu dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzięki programowi nauczyciel jest w stanie wybrać najefektywniejsze techniki  i metody pracy z dziećmi, określić cele nauczania, jak również zaplanować odpowiedni rozkład materiału.

 

·         Rodzice

 

Adresatami programu mogą być również rodzice, którzy pragną być na bieżąco z językowymi osiągnięciami swoich dzieci. W ich gestii leży decyzja o udziale dzieci w zajęciach języka angielskiego. Dzięki programowi rodzic może nawiązać współpracę z nauczycielem dowiadując się w jaki sposób powinien pracować z dzieckiem w domu oraz zaznajomi się z celami nauczania.

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Warunki procesu nauczania

 

 

 

1.3.1.Czas realizacji programu

 

 

 

Program przewidziany jest od dwóch do czterech spotkań w tygodniu. Długość zajęć powinna być dostosowana do wieku dzieci, w najmłodszych grupach czas nie powinien przekraczać 20 min. W najstarszych grupach czas zajęć może być wydłużony do 30 min. Należy wziąć pod uwagę fakt, że dzieci w wieku przedszkolnym nie potrafią skoncentrować się na długi okres czasu przez co są roztargnione i znudzone. Dlatego należy respektować przewidzianą jednostkę czasową jak również pamiętać, że materiał nie powinien być na siłę rozbudowywany.

 

 

 

1.3.2.Liczebność grup

 

 

 

Dla efektywnego przebiegu zajęć liczebność grupy nie powinna przekraczać 15 osób. W przypadku, gdy grupy przedszkolne są liczniejsze najlepszym rozwiązaniem jest podział. Praca w mniejszych grupach  sprawia, że podnoszą się efekty dydaktyczne – dzieci mogą bardziej skorzystać z lekcji, nauczyciel może odnieść się do każdego indywidualnie. Ponad to mniejsza grupa pozwala na utrzymanie właściwej dyscypliny.

 

 

 

1.4. Charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

 

W zależności od wieku dzieci nauczyciel musi dostosować sposób w jaki powinny być przeprowadzane zajęcia. Dzieci w różnym wieku mają inne potrzeby, kompetencje oraz zdolności poznawcze.

 

Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym może być efektywne biorąc pod uwagę cechy rozwojowe. W wieku przedszkolnym dzieci charakteryzują się:

 

·         myśleniem konkretnym i pamięcią mechaniczną. Myślenie abstrakcyjne i pamięć logiczna wykształca się dopiero w okresie dojrzewania;

 

·         szybkim zapominaniem oraz krótkim czasem atencji;

 

·         ciągłą potrzebą zabawy i fizyczną aktywnością;

 

·         silnymi i spontanicznymi emocjami;

 

·         dużą potrzebą uwagi ze strony nauczyciela;

 

·         potrzebą kierowania własną aktywnością, co oznacza, że nie należy zmuszać dzieci do mówienia. Dziecko samo musi zdecydować kiedy będzie brało czynny udział w zajęciach, kiedy poczuje się bezpiecznie.  

 

 

 

2. CELE NAUCZANIA

 

2.1.  Cele – wymagania ogólne

 

 

 

Zgodnie z założeniem podstawy programowej (rozporządzenie MEN z dn. 24 lutego 2017 r.) celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zgodnie z założeniem rolą nauczyciela jest respektowanie wszystkich celów wychowania zawartych w podstawie programowej jednak w czasie nauczania języka angielskiego najistotniejszymi do zrealizowania będą:

 

 

 

lp.

Wybrane cele wychowanie przedszkolnego

Realizacja celów na zajęciach języka angielskiego

1.

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

Nauczanie prostych poleceń w języku obcym nowożytnym. Organizowanie zabaw, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,

konstrukcyjnych, teatralnych; używanie wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla

danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarzanie rymowanek oraz prostych wierszyków, śpiewanie piosenek; pojmowanie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkami, rekwizytami,

ruchem, mimiką i gestami.

2.

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słownictwem, aktywizowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uwrażliwianie na język obcy i ojczysty, rozwijanie inteligencji językowej.

 

3.

Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Zróżnicowane formy pracy dziecka (indywidualna, w parach, grupowa). Wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu, aktywizowanie zdrowego współzawodnictwa podczas gier językowych

 

 

4.

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Organizowanie różnorodnych zabaw ruchowych.

5.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

Organizowanie zabaw ruchowych, rytmicznych, śpiewanie piosenek, pantomima etc.

6.

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Nauczanie treści przyrodniczych oraz rozbudzanie wrażliwości wokół otaczającego świata.

 

7.

Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

Rozbudowywanie, korygowanie i urozmaicanie tematyki zajęć w zależności od potrzeb rozwojowych i zainteresowań dzieci.

8.

Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

 

 

W znowelizowanej podstawie programowej został uwzględniony cel wychowawczy dotyczący przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym:

 

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka

 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

 

2.2. Cele – wymagania szczegółowe

 

 

 

Znowelizowana podstawa programowa wyszczególnia cele jakie powinny zostać spełnione przygotowując dziecko do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Według podstawy programowej dziecko kończąc przedszkole i rozpoczynając naukę w szkole podstawowej:

 

·         rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

 

·         uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

 

·         używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności;

 

·         powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie;

 

·         rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

 

 

W odniesieniu do wymienionych celów nauczanie języka angielskiego powinno być przeprowadzane w formie zabawy, a nauczyciel powinien motywować dzieci oraz wykorzystywać ich naturalne predyspozycje przy rozwijaniu umiejętności językowych.

 

 

 

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu zdecydowanie różni się od nauki języka w późniejszych latach edukacji ponieważ skupia się na rozwijaniu dwóch sprawności jakimi są mówienie i słuchanie.

 

 

 

Głównym celem rozwijania umiejętności słuchania jest oswojenie dziecka z brzmieniem języka angielskiego, odpowiednią intonacją oraz wymową. Na etapie przedszkolnym dziecko powinno reagować werbalnie lub niewerbalnie na polecenie nauczyciela w zależności od etapu nauczania. Przy rozwijaniu tej umiejętności istotne jest konsekwentne używanie języka angielskiego przez nauczyciela, który powinien być wspomagany odpowiednią gestykulacją, ilustracjami bądź przedmiotami. Najlepszym sposobem rozwijania umiejętności słuchania w przedszkolu jest wprowadzanie wierszyków, rymowanek oraz piosenek, których dzieci chętnie się uczą i powtarzają.

 

 

 

Rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim skupia się na poprawnej wymowie oraz intonacji. Nauczyciel powinien zachęcać dzieci do powtarzania słów, zwrotów, wierszyków jak również nazywania przedmiotów oraz śpiewania piosenek.

 

3. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

 

 

 

3.1. Techniki i metody nauczania

 

 

 

3.1.1 Techniki nauczenia sprawności językowych

 

 

 

Techniki nauczania słuchania:

 

·         słuchanie poleceń nauczyciela i odpowiednie reagowanie (stand up, sit down, touch your...)

 

·         zrozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego  (skimming)

 

·         wyszukiwanie szczegółowych informacji w tekście  słuchanym (scanning)

 

·         dopasowanie ilustracji do usłyszanego słowa, zdania czy też opisu.

 

·         umiejętne przewidywanie treści tekstu słuchanego za pomocą ilustracji, tytułu etc.

 

 

 

Techniki nauczania mówienia:

 

·         indywidualne bądź grupowe powtarzanie wierszyków, rymowanek oraz śpiewanie piosenek;

 

·         powtarzanie zwrotów, odpowiadanie na pytania nauczyciela, które mogą być wspierane odpowiednią wizualizacją (fleshcards);

 

·         odgrywanie ról (role-play)

 

·         dryl językowy

 

 

 

Techniki nauczania wymowy:

 

·         powtarzanie słownictwa lub zdań za nauczycielem czy też nagraniem

 

·         uczenie się wierszyków i śpiewanie piosenek razem z nauczycielem

 

 

 

Techniki nauczania słownictwa:

 

·         stosowanie kart obrazkowych oraz autentycznych materiałów i przedmiotów

 

·         prezentowanie i utrwalanie słownictwa za pomocą opowiadań, historyjek obrazkowych

 

·         prezentowanie i utrwalanie słownictwa za pomocą piosenek, wierszyków oraz rymowanek

 

·         utrwalanie słownictwa  poprzez gry dydaktyczne skupiające się na zapamiętywaniu z wykorzystywaniem kart obrazkowych

 

·         ilustrowanie słów poprzez odpowiednią gestykulacje oraz czynności

 

 

 

3.1.2. Metody nauczania

 

 

 

Metoda Reagowania Całym Ciałem (TPR - Total Physical Response) w nauczaniu przedszkolnym metoda ta uznawana jest za najbardziej istotną. Polega on na demonstracji określonych poleceń, instrukcji wydawanych przez nauczyciela. Jest to skuteczna metoda nauczania dzięki, której nauczyciel jest w stanie rozpoznać czy dzieci rozumieją polecenia wydawane w obcym języku, jak również  motywuje do zajęć ruchowych.

 

 

 

Metoda komunikacyjna –  tworzenie sytuacji do komunikacji w języku obcym w formie prostych dialogów dotyczących np.: upodobań, preferencji, samopoczucia czy pogody jak również tłumaczenie zasad zabawy, ćwiczenia przez nauczyciela.

 

 

 

Metoda naturalna – stosowanie jak najprostszego języka, bez skomplikowanych struktur gramatycznych przy użyciu gestykulacji.

 

 

 

Metoda audiowizualna – w tej metodzie istotne jest łączenie fonii z wizualizacją przy użyciu różnorodnych kart obrazkowych, jak również odpowiednia gestykulacja przy mówieniu wierszyków czy śpiewaniu piosenek.

 

 

 

Metoda audiolingwalna – przy tej metodzie duży nacisk kładzie się na umiejętność słuchania. Istotne jest drylowanie językowe czyli powtórzenia słów, a także struktur, wersów wierszyków i piosenek.

 

 

 

Drama – odgrywanie nieskomplikowanych scenek, scenek, jak również wcielania się w różne postacie.

 

 

 

3.2. Praca na zajęciach

 

 

 

3.2.1. Podstawowe pomoce dydaktyczne/ materiały

 

 

 

Wymienione poniżej materiały dydaktyczne są niezwykle przydatne podczas zajęć we wszystkich przedszkolnych grupach wiekowych:

 

 

 

·         nagrania piosenek, wierszyków, dialogów i historyjek

 

·         książki wielkoformatowe

 

·         książeczki dla dzieci/ historyjki obrazkowe

 

·         nagrania video

 

·         karty obrazkowe (flashcards)

 

·         plakaty, plansze obrazkowe, maty do zabawy

 

·         pacynki

 

·         gry dydaktyczne

 

·         materiały autentyczne – mapy, zdjęcia

 

·         materiały plastyczne

 

 

 

3.2.2. Organizacja zajęć

 

 

 

Zajęcia języka angielskiego w przedszkolu powinny przebiegać w określony i jasny sposób mając na uwadze fakt, że dzieci w tym wieku szybko tracą zainteresowanie. Na etapie przedszkolnym nie potrafią długo skupić uwagi, potrzebują ciągłego aktywizowania. Co więcej wymagają dużej akceptacji oraz poczucia bezpieczeństwa. Aby sprostać tym wymaganiom zajęcia powinny odbywać się w określony sposób:

 

·         stałe elementy (rutyna) – można do tego zaliczyć powitanie i pożegnanie, w formie piosenek, lub wierszyków, które dzieci chętnie powtarzają. Rutyna dobrze wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka, jak również pozwala na efektywne wykorzystanie języka obcego

 

·         powtórki – bardzo znaczące dla nauki języka obcego, dzięki którym dzieci utrwalają nowo poznane słownictwo. Dzięki skrupulatnym powtórką dzieci przekonują się jak wiele już potrafią co jest bardzo motywujące.

 

·         zbilansowane zajęcia – na etapie przedszkolnym nauka języka angielskiego powinna być kojarzona jako dobra zabawa,  dzieci w tym wieku mają dużą potrzebę ruchu dlatego należy pamiętać, aby przeplatać ćwiczenia stateczne z ruchowymi.

 

 

 

3.2.3. Formy pracy

 

 

 

·         praca z całą grupą – bardzo wygodna przy prezentacji nowego materiału, śpiewaniu piosenek, mówieniu wierszyków czy też słuchaniu różnego rodzaju historyjek.

 

·         praca w grupach/ drużynach– wspólny projekt, gry i zabawy z elementami rywalizacji. Dzięki tej formie uczymy dzieci funkcjonowania w grupie, przestrzegania zasad współpracy i rywalizacji. Ponadto, działając w grupie, dziecko ma poczucie bezpieczeństwa oraz jest bardziej pewne siebie.

 

·         praca w parach – przydatna przy różnego rodzaju dialogach, bądź grach dydaktycznych.

 

·         praca indywidualna – dziecko samo zgłasza się do odpowiedzi  lub wypełnia zadania podane przez nauczyciela, praca indywidualna przydaje się również przy różnego rodzaju grach dydaktycznych.

 

 

 

3.2.4. Język ojczysty na zajęciach

 

 

 

Nauczyciel powinien stosować jak najwięcej języka angielskiego na zajęciach. Powinien używać bardzo prostych zwrotów, które można wspomóc odpowiednią gestykulacją. Aczkolwiek w wielu przypadkach stosuje się język ojczysty, gdyż jest to konieczne z racji wczesnego etapu edukacji dzieci. W tym wieku nie są one w stanie zrozumieć złożonych i skomplikowanych poleceń oraz treści. Trzeba pamiętać, że dla części dzieci wypowiadanie się w obcym języku będzie możliwe dopiero po dłuższym okresie nauki.  Poza wypowiedzią, dzieci mogą reagować w inny sposób co będzie dla nauczyciela również pozytywnym sygnałem, że dane dziecko rozumie polecenie czy też materiał np. przy śpiewaniu piosenek, zabawach ruchowych oraz po przez pokazywanie czy też rysowanie.

 

 

 

4. TREŚCI NAUCZANIA

 

 

 

4.1. Tematyka

 

 

 

Zakres materiału leksykalnego wyznaczany jest poprzez tematy. Najlepszym sposobem wprowadzania nowego  słownictwa jest posługiwanie się zestawami leksykalnymi co ułatwia dzieciom zapamiętywanie. Tematyka została dobrana przez wzgląd na najbliższe środowisko dzieci jak również ich zainteresowania.

 

 

 

Podany poniżej zestaw grup leksykalnych dotyczy wszystkich przedszkolnych grup wiekowych:

 

• kolory;

 

• zwierzęta;

 

• zabawki;

 

• przybory szkolne;

 

• wyposażenie sali;

 

• członkowie rodziny;

 

• części ciała i twarzy;

 

• nazwy ubrań;

 

• produkty żywnościowe;

 

• pomieszczenia w domu;

 

• sprzęty domowe;

 

• umiejętności umysłowe i ruchowe;

 

• stany emocjonalne i uczucia;

 

• codzienne czynności;

 

• dyscypliny sportowe;

 

• uroczystości oraz święta;

 

• pogoda;

 

• budynki użyteczności publicznej, np. cinema;

 

• środki transportu;

 

• świat magii i fantazji;

 

• świat baśni i legend;

 

• liczby 1-20.

 

 

 

4.2. Struktury i kategorie gramatyczne

 

 

 

Na etapie przedszkolnym dzieci nie są w stanie zrozumieć reguł gramatycznych ani analizować danej konstrukcji. Nauczanie gramatyki w przedszkolu jest bardzo ograniczone ponieważ struktury gramatyczne służą tylko do wyrażenia swoich potrzeb, opinii, preferencji, zadawania pytań, opisania przedmiotów itp. Nauczyciel powinien stwarzać sytuacje gdzie dzieci poprzez zabawę strukturami gramatycznymi sami w naturalny sposób wyciągają wnioski bez wcześniejszego analizowania. Przykładowymi strukturami gramatycznymi, które mogą być wprowadzane na etapie edukacji przedszkolnej są:

 

·         Czasowniki:

 

- to be

 

- have got/ haven’t got

 

- can/ can’t (modal)

 

- Tryb rozkazujący

 

- Czas Present Simple - czynności codzienne

 

- Czas Present Continuous

 

·         Rzeczowniki:

 

- Nazwy własne

 

- Liczba pojedyncza

 

- Liczba mnoga regularna

 

·         Przymiotniki:

 

- kolory, wiek, rozmiar

 

- przymiotnik dzierżawczy: my, your (his, her)

 

·         Liczebniki: 1-20

 

·         Zaimki:

 

- osobowe: I, you, she, he, it, we, they

 

- wskazujące: this, that

 

- pytanie: what, who, where, when, how

 

·         Przyimki: in, on, under, by

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Sytuacje i funkcje komunikacyjne

 

 

 

Istotą uczenia się języka angielskiego jest możliwość porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych jak również wyrażania swoich myśli i uczuć. Komunikacja jest możliwa pod warunkiem, że uczniowie nabędą podstawowe słownictwo oraz przydatne wyrażenia i zwroty. Przykładowymi sytuacjami komunikacyjnymi są m.in.:

 

·         witanie się;

 

·         przedstawianie siebie i innych;

 

·         wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań;

 

·         opisywanie wyglądu i cech osób;

 

·          przedstawianie swojej rodziny;

 

·         opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt);

 

·         określanie posiadania i przynależności;

 

·         nazywanie i opisywanie zabawek, przyborów szkolnych;

 

·         nazywanie i opisywanie zwierząt;

 

·          nazywanie produktów żywnościowych i posiłków;

 

·         opisywanie codziennych czynności;

 

·         nazywanie pomieszczeń w domu;

 

·         opisywanie położenia sprzętów w pomieszczeniach;

 

·         opisywanie pogody;

 

·         nazywanie ubioru;

 

·         nazywanie instytucji i środków transportu;

 

·         nazywanie i opisywanie świąt i zwyczajów;

 

·         składanie życzeń świątecznych i okolicznościowych.

 

5. OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

 

 

Na etapie przedszkolnym dziecko zdobywa różne umiejętności, poznaje nowe słowa oraz struktury. Trzeba pamiętać, że każde dziecko rozwija się oraz uczy w swoim tempie dlatego nauczyciel nie powinien stosować żadnych form nacisku. Zgodnie z założeniami programu na koniec kursu języka angielskiego w przedszkolu  uczeń :

 

·         rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie;

 

·         rozumie ogólny sens prostych sytuacji komunikacyjnych w odniesieniu do zrealizowanego materiału;

 

·         potrafi wynajdywać informacje w prostych wypowiedziach i dialogach;

 

·         rozumie i wykorzystuje nieskomplikowane struktury gramatyczne;

 

·         określa różne kształty;

 

·         liczy od 1 do 20;

 

·         potrafi odtwarzać dźwięki oraz wyrazy w języku angielskim;

 

·         rozpoznaje brzmienie i melodie języka angielskiego;

 

·         powtarza proste zwroty;

 

·         rozumie i nazywa obiekty z najbliższego otoczenia;

 

·         śpiewa piosenki, recytuje wierszyki w języku angielskim;

 

·         rozumie ogólny sens historyjek wspomaganych kartami obrazkowymi, gestami lub przedmiotami;

 

·         potrafi pracować w parach i grupach;

 

·         potrafi lepiej wyrazić swoją opinie oraz wysłuchuje opinii innych;

 

·         potrafi skupić uwagę na zajęciach;

 

·         jest aktywny na zajęciach.

 

 

 

6. OCENA PRACY

 

 

 

Monitorowanie jest bardzo istotną częścią pracy z dziećmi, biorąc pod uwagę wspomaganie procesu uczenia się. Polega na systematycznej obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych dziecka, dzięki któremu można zaobserwować postępy w nauce języka obcego nowożytnego. Nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu powinien w pierwszej kolejności skupić się na rozwijaniu umiejętności dziecka, a nie na realizacji materiału.

 

Ocenianie umiejętności oraz postępów dzieci w wieku przedszkolnym dotyczy przede wszystkim  na zbieraniu informacji odnośnie sprawności językowej czyli tego co dziecko rozumie, potrafi zdziałać i wyrazić w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa karta oceny osiągnięć ucznia :

 

 

 

Umiejętności dziecka

Stopień opanowanie umiejętności (1-5)

Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie

 

Liczy od 1 do 10

 

Recytuje wierszyki, śpiewa piosenki

 

Aktywnie uczestniczy w zabawach

 

Wymowa, akcent

 

Rozumie i nazywa obiekty z najbliższego otoczenia

 

Pracuje w parach i w grupach

 

 

 

 

 

 

W dalszej kolejności nauczyciel formułuje ocenę w formie opisowej bazując na powyższej tabeli. Taką ocenę przekazujemy rodzicom, aby mogli zaznajomić się z osiągnięciami językowymi swojego dziecka. Dzięki temu rodzic wie co dziecko potrafi, a na co warto kłaść większy nacisk na dalszym etapie edukacji.

 

Kontrola i ocena postępów dziecka na etapie przedszkolnym powinna skupiać się na częstym nagradzaniu słownym za każdy wysiłek jakie dziecko włoży w naukę języka. Do takich małych nagród mogą należeć wszelkiego rodzaju naklejki, pieczątki, stempelki itp.

 

 

 

Dziecko powinno być diagnozowanie oraz nagradzane np. za:

 

·         recytacje wierszyków, śpiewanie piosenek;

 

·         odpowiednie reagowanie na polecenia nauczyciela;

 

·         znajomość powtarzanego słownictwa;

 

·         aktywnie uczestnictwo w zabawach

 

7. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

 

 

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

 

Grupa: 3 latki

 

Temat: Colours

 

Pomoce dydaktyczne:

 

·         piosenki : Say hello!; Bye-bye goodbye!

 

·         flesh cards: obrazki baloników w różnych kolorach

 

·         koszyczek

 

Słownictwo: red, yellow, blue, green, orange, white, black, purple, pink

 

Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is…, Look at…, It’s…

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

1.      Piosenka na powitanie: Say hello! – uczniowie wraz z nauczycielem siedzą w kole machają rączkami i śpiewają:

 

 

 

Now it’s time to say hello,

 

Say hello, say hello!

 

Now it’s time to say hello,

 

Hello everyone!

 

 

 

2.      Rozgrzewka: nauczyciel wraz dziećmi siadają w kole na dywanie i  powtarzają podstawowe zwroty za pomocą gestykulacji : hello!, bye-bye!, kiss, fast and slow etc.

 

 

 

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘĆ

 

1.      Prezentacja słownictwa – nauczyciel wyjmuje po kolei karty obrazkowe przedstawiające baloniki w rózńych kolorach z koszyka. Prezentuje je dzieciom, pytając co to jest, a następnie prosząc by powtórzyły nazwę po angielsku.

 

 

 

2.      Zabawa : Basket – nauczyciel  rozkłada kolorowe baloniki na dywanie. Zadaniem chętnych dzieci jest wkładanie  baloników  we wskazanym przez nauczyciela kolorze do koszyczka. Zachecamy dzieci do wspólnego powtarzania.

 

 

 

3.      Zabawa utrwalająca słownictwo: What’s missing  - nauczyciel rozkłada na dywanie obrazki baloników o różnych kolorach. Dzieci zamykają oczy słysząc komendę  “close your eyes”. Nauczyciel zabiera jeden z obrazków, dzieci po usłyszeniu zwrotu “open your eyes” mają za zadanie odgadnąć, który z baloników zniknął.

 

 

 

4.      Piosenka : I see something blue!  dzieci uczą się śpiewać piosenkę i dodatkowo ich zadaniem jest jak najszybsze znalezienie balonika w kolorze, który został podany w utworze.

 

III. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 

1.      Piosenka na pożegnanieBye-bye goodbye!

 

 

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

 

Grupa: 4 latki

 

Temat: Bugs!

 

Pomoce dydaktyczne:

 

·         piosenki : Say hello!; Bye-bye goodbye!; Bug’n’ Roll

 

·         flesh cards

 

·         plakat

 

·         kubeczki

 

Słownictwo: fly, ladybird, grasshopper, butterfly, dragonfly, firefly, ant, caterpillar, mosquito, spider, bee. 

 

Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is…, Look at…, It’s…

 

 

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

3.      Piosenka na powitanie: Good morning! – uczniowie wraz z nauczycielem stoją w kole  śpiewają i gestykulują:

 

 

 

Good morning, good morning!

 

How are you today?

 

Good morning, good morning!

 

I’m happy let’s play!

 

 

 

4.      Rozgrzewka: dzieci siadają na dywanie, nauczyciel wita się z pierwszym uczniem, podając mu piłkę i zadając pytanie How are you today?; następnie dziecko wybiera kolejną osobę, podaje jej piłkę i zadaje to samo pytanie – zabawa toczy się do momemntu, aż każdy z uczestników zada i odpowie na pytanie.

 

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘĆ

 

1.      Prezentacja słownictwa: Poster! – nauczyciel prezentuje dzieciom plakat na którym znajdują się różne owady. Dzieci zapoznają się z nazwami owadów i powtarzają po nauczycielu. Plakat jest dwu stronny dlatego zadaniem dzieci jest odgadnąć jakiego owada brakuje na drugiej stronie bądź znaleźć więcej różnic.

 

 

 

2.      Zabawa utrwalająca słownictwo : Building a tower! – Na utrwalenie słówek związanych z  owadami możemy pobawić sie razem z dziećmi w budowanie wieży z flashcards. Pokazujemy dzieciom karte przedstawiającą konkretnego owada. Jeśli dzieci odpowiedzą prawidłowo układają na kartę kubeczek i tak samo postepujemy z pozostałymi kartami, im wyższa wieża tym wiecej znają słówek.

 

 

 

3.      Zabawa utrwalająca słownictwo: Yes or No!  nauczyciel zbiera karty obrazkowe z podłogi i układa po dwóch stronach sali napisy „YES” oraz „NO”. Następnie prosi uczniów, by ustawili się na środku sali. Nauczyciel podnosi do góry wybraną kartę obrazkową i nazywa to, co się na niej znajduje. Może jednak mówić prawdę lub nie. W zależności od tego, czy to, co powie zgadza się z tym co widnieje na obrazku czy nie, uczniowie podbiegają do odpowiedniego napisu. Następnie zachęca uczniów do drylowania słownictwa z kart. Po powtórzeniu, dzieci wracają na środek sali. Zabawa trwa do czasu powtórzenia wszystkich słów.

 

 

 

4.      Zabawa: Flies & spider! - jedna osoba (może być nauczyciel) zostaje wybrana do roli pająka, pozostałe są muchami, które beztrosko latają po sali. Muszą być jednak ostrożne, na hasło spider is coming wszystkie zastygają w bezruchu i nie mogą dać się sprowokować pająkowi. Jeżeli ktoś się poruszy, zostaje złapany w jego sieć.

 

 

 

5.      Piosenka: Bug’n Roll! – piosenka ruchowa

 

 

 

III. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 

1.      Piosenka na pożegnanieBye-bye goodbye!

 

 

 

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

 

Grupa: 5 latki

 

Temat: Sea animals!

 

Pomoce dydaktyczne:

 

·         piosenki : Say hello!; Bye-bye goodbye!; Octopus!; Baby shark!

 

·         flesh cards

 

·         filcowe zwierzątka, wędka, miska

 

·         plakat

 

Słownictwo: shark, starfish, seahorse, dolphin, octopus, lobster, clam (shellfish), seal, whale, turtle, puffer fish, jellyfish

 

Dodatkowe słownictwo: (sea)shell, coral (coral reef), sea anemone, algae (weed), wave, beach, sandcastle.

 

Wyrażenia i struktury zdaniowe: This is…, Look at…, It’s…

 

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

 

1.      Piosenka na powitanie: Good morning! – uczniowie wraz z nauczycielem stoją w kole  śpiewają i gestykulują:

 

 

 

Good morning, good morning!

 

How are you today?

 

Good morning, good morning!

 

I’m happy let’s play!

 

 

 

2.      Rozgrzewka: nauczyciel wraz z dziećmi siedzą w kole i za pomoca odpowiedniej gestykulacji powtarzają wierszyk :

 

 

 

Two little birds sitting on the wall,

 

One named Peter, the other named Paul,

 

Fly away Peter, fly away Paul!

 

Come back Peter, come back Paul!

 

 

 

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA ZAJĘĆ

 

1.      Prezentacja słownictwa: Poster! – plakat specjalnie przygotowany przez nauczyciela przedstawia wizerunek zwierzątek morskich. Wizualizacja w ciekawy i łatwy sposób pomaga przyswoić nowe słownictwo. Wszystkie zwierzątka skrywają się pod różnymi elementami związanymi z morzem/oceanem. Zadaniem dzieci jest po kolei odkrywanie nowych zwierzątek i nazywanie ich używając struktury : This is/ These are... .

 

 

 

2.      Zabawa utrwalająca słownictwo : Catch and count!na dywanie rozkładamy wszystkie karty do gry z wizerunkami zwierzątek. Dzieci odkrywają je po kolei - po jednej na jedno dziecko. Zadaniem całej grupy jest "złowienie" wszystkich 10 złotych rybek. Jeżeli uczeń odkryję rybkę, trafia ona do puli złowionych i odkładamy ją na bok. Jeżeli trafi na inne zwierzę, po prostu wymawia jego nazwę i z powrotem zakrywa kartę. Żeby jednak nie było tak łatwo, morzu krążą głodne rekiny - lepiej dokładnie zapamiętać gdzie się one znajdują, ponieważ odkrycie karty z rekinem oznacza, że wszystkie rybki muszą zostać wypuszczone i połów rozpoczynamy od nowa.

 

 

 

3.      Piosenka: Octopus! – krótka piosenka ruchowa pomiędzy zabawami

 

 

 

4.      Zabawa utrwalająca słownictwo: Fishing!  do zabawy potrzebujemy miski z wodą, kolorowych zwierzątek zrobionych z filcu, spinaczy biurowych oraz wędki z magnesem. Jest to bardzo prosta zabawa polegająca na łowieniu rybek. Dzieki niej możemy utrwalić słownictwo. Nauczyciel wydaje polecenie np: Catch the octopus, jak również dzieci mogą same decydować co chcę złapać używając przy tym odpowiednich zwrotów np: I have got an octopus; This is an octopus.

 

 

 

5.      Piosenka: Baby shark!  – piosenka ruchowa

 

 

 

III. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 

2.      Piosenka na pożegnanieBye-bye goodbye!

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 

1.      Komorowska, H. 2009. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

 

2.      Skiba, E. Wieczorek, A. 2003. Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

 

3.      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.